AZIENDA BIOLOGICA BORIASSI

公司名称 AZIENDA BIOLOGICA BORIASSI
地址 Via dei Pini 19 
邮编 54035 
城市 FOSDINOVO 
地区 TOSCANA - Massa-Carrara 
国家 意大利 
电话 +390 187 629635 
传真 +390 187 629635 
E-mail info@biologicaboriassi.it 
www  
服务 出口
生产
证书 ICEA ISTITUTO PER LA CERTIFIC. ETICA E AMBIENTALE - 公司认证 ICEA ISTITUTO PER LA CERTIFIC. ETICA E AMBIENTALE (286
公司证书  
Registration No.
链接到证书  
有机认证标签  
公司规模  
成立时间  
联系人  
售卖产品 酒精饮料 > 红酒 (有机产品)
油类和脂肪类 (有机产品)
购买产品
产品的服务提供商
公司介绍   
  

登录和编辑 您的公司信息.